Materiały MDP

Zakładka zawiera poradniki, prezentacje, propozycje zajęć z Młodzieżowymi i Dziecięcymi Drużynami Pożarniczymi

Standardy Ochrony Małoletnich

Czym są standardy Ochrony Małoletnich i czy OSP powinno je wprowadzić?

W związku z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606), na podstawie art. 22b i 22c  Ustawy z dnia 13 maja 2016 r.  o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym  (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) z dniem 15 lutego 2024 r. obowiązywać będą nowe regulacje dotyczące wszystkich typów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, instytucji i stowarzyszeń.

Zmiany te, zakładają w Rozdziale 3 “Obowiązki pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi oraz osób zatrudnianych i dopuszczanych do takiej działalności”.

INNYCH ORGANIZATORÓW - to określenie nie jest zdefiniowane w ustawie jednak czytając ustawę w całości widać, że dotyczy ona nie tylko placówek oświatowych ale też, szpitali, hoteli, organizacji religijnych, firm usługowych i stowarzyszeń - oczywiście jeśli ich aktywność przewiduje działalności związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich.

Widzimy więc, że dotyczy to naszych działań zarówno w kontekście pracy z dziecięcą/ młodzieżową drużyną pożarniczą, jak i wszelkich działań edukacyjnych dla szkoły.

Jedyne ustępstwo polega na dopuszczeniu bez zachowania wymaganych w ustawie procedur członka rodziny małoletniego, lub osoby znanej osobiście rodzicowi małoletniego albo przedstawicielowi ustawowemu małoletniego, gdy jest ona wykonywana w stosunku do małoletniego dziecka, którego rodzic albo przedstawiciel ustawowy są dopuszczającymi do działalności.

W związku z powyższym zadaniem OSP jest również wprowadzić takie standardy. Poniżej nasza propozycja tychże standardów.

Wersja pdf

SOM dla OSP.pdf

Wersja .docx

standardy-ochrony-maloletnich_OSP z uwagami.docx

Scenariusz zbiórki MDP w celu omówienia SOM

Scenariusz zajęć o SOM w MDP.pdf
mdp ulotka som.pdf

Broszura informacyjna dla rodziców - wydruk lub umieszczenie na stronie

Standardy ochrony małoletnich.pdf

Gry i zabawy MDP

Nie_trac_czasu_MDPlodygowice.pdf
NIE-TRAĆ-CZASU-2.pdf

Prezentacje - Pierwsza Pomoc

FIRE DP MEMORY
RKO
PPM Krwotoki i krwawienia
Pierwsze kroki
Podejście do poszkodowanego

Prezentacje  - Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

Pożar

Plansze Edukacyjne