Bezpieczne zielone szkoły

Autorski program edukacji dla bezpieczeństwa skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu całego kraju  początkowo realizowany w ramach programu Wsparcia edukacji MEiN (Współfinansowany w przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Forum Instruktorów Ratownictwo i Edukacja Drużyn Pożarniczych).

Regulamin naboru uczestników „Bezpiecznej zielonej szkoły”

 

1.  Organizatorem „Bezpiecznej zielonej szkoły” jest Forum Instruktorów Ratownictwo i Edukacja Drużyn Pożarniczych.

2.  „Bezpieczne zielone szkoły” organizowane są w celach: rozpowszechnienia wśród dzieci wiedzy na temat bezpieczeństwa i umiejętności działania w sytuacjach zagrożenia, popularyzacji wśród dzieci wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy, zwiększenia świadomości dzieci na temat bezpieczeństwa cyfrowego oraz kształtowania postaw patriotycznych i prospołecznych.

3.  Miejsce realizacji: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce.

4.  Terminy realizacji: ustalane są indywidualnie dla każdej grupy.

5.  Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu całego kraju.

6.  W projekcie może wziąć udział klasa lub grupa dzieci w ramach krajoznawstwa i turystyki.

7.  Koszt udziału 1 uczestnika w 5 dniowym turnusie wynosi 600 zł (1 nauczyciel na 15 uczestników gratis, pozostali 360 zł).

8.  W trakcie turnusu zrealizowany zostanie autorski program edukacji dla bezpieczeństwa dostosowany do wieku uczestników.

9.  Za realizację programu odpowiada organizator. Harmonogram warsztatów ostatecznie ustalany jest w pierwszym dniu pobytu w placówce.

10. Zgłoszenia należy dokonać mailowo na adres edu@firedp.pl  . W zgłoszeniu należy podać: nazwę szkoły, klasy (wiek dzieci), ilość dzieci, ilość opiekunów, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon.

11.  O przyjęciu zgłoszenia, zakwalifikowaniu się na dany turnus oraz sposobie płatności organizator poinformuje mailem.

12. Najpóźniej 7 dni przed przyjazdem należy przekazać do organizatora wypełnione przez rodziców/opiekunów prawnych zgody na uczestnictwo dziecka w projekcie oraz oświadczenie dyrektora szkoły, iż dopełni wszystkich  formalności zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

13. Uczestnicy oraz osoby sprawujące opiekę zobowiązane są do przestrzegania regulaminów wewnętrznych Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych DWD w Porąbce.