RODO

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Forum Instruktorów Ratownictwo i Edukacja Drużyn Pożarniczych, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy lub realizacji usług.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą ewentualnie właściwe organy sprawujące nadzór.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu wykonywania umowy lub obowiązków ciążących na administratorze na podstawie stosownych ustaw.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych;

6. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych; bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.

7. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być zakończenie wykonywania umowy.