Standardy Ochrony Małoletnich

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 

W FORUM INSTRUKTORÓW RATOWNICTWO I EDUKACJA DRUŻYN POŻARNICZYCH

 

WSTĘP

 

Podstawową zasadą wszystkich działań podejmowanych przez członków FIREDP i osoby współpracujące (wolontariusze, przedstawiciele instytucji i firm) jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec dzieci przemocy w jakiejkolwiek formie. Standardy ochrony małoletnich obowiązują wszystkich członków i osoby współpracujące z FIREDP i zawierają wytyczne dotyczące postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i dobra dzieci. Standardy ochrony małoletnich obejmują:

 

1.      Procedury kontroli przed dopuszczeniem do zajęć z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

 

2.      Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a pełnoletnimi członkami FIREDP.

 

3.      Zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.

 

4.      Procedurę składania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadomienia sądu opiekuńczego.

 

5.      Zasady udostępniania członkom FIREDP, małoletnim i ich opiekunom standardów do ich stosowania.

 

6.      Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowań niedozwolonych.

 

7.      Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi w Internecie oraz utrwalonymi w innej formie.

 

8.      Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

 

Rozdział I

 

OBJAŚNIENIE TERMINÓW

 

1.      FIREDP – Forum Instruktorów Ratownictwo i Edukacja Drużyn Pożarniczych.

2.      Członkiem FIREDP jest osoba przyjęta na podstawie statutu w poczet FIREDP.

3.      Pracujący z małoletnimi – osoba wyznaczona przez zarząd FIREDP do prowadzenia zajęć z Drużyną Pożarniczo-Ratowniczą, prowadzący zajęcia dla uczniów szkół i placówek, osoby pełniące dyżury w czasie zabezpieczenia imprez, animatorzy w czasie eventów, inni członkowie FIREDP pracujący z małoletnimi.

 

4.      Osoby współpracujące z FIREDP to pracownicy firm i instytucji wspierających, wolontariusze, członkowie innych organizacji wspierającej FIREDP.

 

5.      Małoletnim jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.

 

6.      Opiekunem małoletniego jest osoba uprawniona do jego reprezentacji, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.

 

7.      Zgoda rodzica małoletniego oznacza zgodę co najmniej jednego z jego rodziców. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.

 

8.      Przez krzywdzenie małoletniego należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na jego szkodę przez jakąkolwiek osobę, w tym członka FIREDP, lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie.

 

Krzywdzeniem jest:

 

Przemoc – zachodzi wówczas, gdy jakaś osoba odnosi się do drugiej w sposób niezgodny z wymaganiami relacji, która je łączy.

 

-       Przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być między innymi: złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne.

 

-       Przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, wciąganie dziecka w konflikt dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest ono w stanie sprostać. Jej celem jest


naruszenie godności osobistej.

 

-       Wykorzystywanie seksualne – to każde zachowanie, które prowadzi do seksualnego zaspokojenia kosztem dziecka. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm). Przemoc ta może być jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez dłuższy czas.

 

-       Zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnianie mu odpowiedniego pożywienia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego.

9.      Osoba odpowiedzialna za Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem to wyznaczona przez Zarząd FIREDP osoba sprawująca nadzór nad realizacją polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w FIREDP.

 

10.   Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację małoletniego.

 

Rozdział II

 

ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE NA OBJAWY KRZYWDZENIA DZIECI

 

1.      Członkowie FIREDP w ramach wykonywanych zadań statutowych zwracają uwagę na czynniki ryzyka i objawy krzywdzenia małoletnich.

 

2.      Każdy członek FIREDP, który zauważy lub podejrzewa, że małoletni jest krzywdzony zobowiązany jest zareagować, a w sytuacji koniecznej udzielić pierwszej pomocy.

 

3.      Wszyscy członkowie FIREDP i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu małoletniego lub inne informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

4.      Członkowie FIREDP zobowiązani są do troski o bezpieczeństwo małoletnich zgodnie ze swoimi kompetencjami, obowiązującym prawem oraz przepisami wewnętrznymi FIREDP.

 

Rozdział III

 

PROCEDURY KONTROLI CZŁONKÓW FIREDP PRZED DOPUSZCZENIEM DO ZAJĘĆ Z MAŁOLETNIMI W ZAKRESIE SPEŁNIANIA PRZEZ NICH WARUNKÓW NIEKARALNOŚCI ZA PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJOWOŚCI.

 

1. Prezes FIREDP weryfikuje w Rejestrze sprawców przestępstw seksualnych każdą osobę przed dopuszczeniem jej do pracy z małoletnimi.

 

2.      Wszyscy członkowie FIREDP dopuszczeni do pracy z małoletnimi mają obowiązek stosować Standardy Ochrony Małoletnich.

 

Rozdział IV

 

ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE MIĘDZY MAŁOLETNIMI A CZŁONKAMI FIREDP

 

Zasady bezpiecznych relacji z małoletnim określają, jakie zachowania i praktyki są niedozwolone w pracy z małoletnimi. Zasady bezpiecznych relacji są dostosowane do realiów funkcjonowania FIREDP i dotyczą następujących obszarów:


 

1.      Bezpośredni kontakt z małoletnim oparty jest na poszanowaniu jego intymności i godności. Przykładowe formy takiego kontaktu, to:

 

-       kontakty w zajęciach edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych itp.,

 

-       stanowcze interwencje wychowawcze prowadzone w bezpośrednim kontakcie fizycznym są dopuszczalne w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dotyczących, konfliktów pomiędzy podopiecznymi (rozdzielenie zwaśnionych, przytrzymanie, obezwładnienie),

 

-       działania z zakresu pomocy przedmedycznej (działania ratunkowe związane z udzieleniem pierwszej pomocy),

 

-       zagrożenie  lub  panika  spowodowanej  czynnikami  zewnętrznymi  (pożar,  intensywne  zjawiska

 

atmosferyczne, niebezpieczne zachowania osób trzecich itp.).

 

Niedopuszczalne są intencjonalne zachowania wzbudzające poczucie zagrożenia lub noszące znamiona:

 

-       przemocy fizycznej (np. popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, kopanie, szarpanie),

 

-       erotyzowania relacji (flirt słowny, dwuznaczny żart, zły dotyk, wyzywające spojrzenie),

 

-       seksualizacji relacji (obcowanie płciowe i inne czynności seksualne),

 

2.      Komunikacja werbalna z małoletnim powinna być pozbawiona akcentów wrogich, wulgarnych, agresywnych, złośliwie ironicznych. Komunikacja nie powinna:

 

-       wzbudzać w małoletnim poczucie zagrożenia (groźby, wyzwiska, krzyk),

 

-       obniżać i niszczyć poczucie wartości (np. wyzwiska, krzyk, negatywne ocenianie, reakcja nieadekwatna do sytuacji, wzbudzanie poczucia winy, negowanie uczuć),

 

-       upokarzać (publiczne wyszydzanie, naigrywanie się, ośmieszanie),

 

-       naruszać granic (niezachowywanie odpowiedniego dystansu, obcesowość, podteksty o charakterze erotycznym).

 

3.      Członków FIREDP obowiązuje obiektywizm, sprawiedliwość, bezinteresowność i szacunek w traktowaniu oraz ocenie każdego małoletniego bez względu na pochodzenie, rasę, wyznanie i narodowość. Równe traktowanie oznacza, że niedozwolone jest:

 

-       wyłączne skupianie uwagi na wybranych osobach z jednoczesnym ignorowaniem potrzeb innych,

 

-       nieuzasadnione dawanie przywilejów tylko wybranym i pozbawianie ich pozostałych,

 

-       nierówne i niesprawiedliwe przydzielanie zadań, nieadekwatne do możliwości i wieku,

 

-       zwalnianie z wykonywania obowiązków w nieuzasadnionych sytuacjach,

 

-       godzenie się, brak reakcji na nieformalną hierarchię grupową,

 

-       dominacja w grupie przez negatywne jednostki, ustalanie przez nie i wdrażanie nieformalnych zasad,

 

-       przyzwolenie na wykorzystywanie młodszych i słabszych przez silniejszych.

 

4.      Kontakty bezpośrednie i online z dzieckiem poza FIREDP powinny być:

 

-       ściśle powiązane z wykonywaniem zadań statutowych,

-       niedopuszczalne jest utrzymywanie takich kontaktów celem zaspokojenia przez dorosłego własnych potrzeb społecznych lub emocjonalnych, namawiania do zachowań niezgodnych z prawem, dających poczucie bycia faworyzowanym, wyróżnianym.

 

5.      Transport, przemieszczanie się i warunki noclegowe:

 

-       organizacja transportu, noclegu poza FIREDP powinna być uzasadniona (np. wyjazd na wycieczkę lub inne wydarzenia organizowane przez lub przy udziale FIREDP),

 

-       opieka nad małoletnimi w sytuacjach wyjazdowych powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami,

 

-       przy organizacji noclegu zakwaterowania brane pod uwagę jest pokrewieństwo, relacje i płeć podopiecznych.

 

6.      Dyscyplinowanie małoletniego definiowane jako narzędzie „informacji zwrotnej" komunikujące, że ich postawa w danej sytuacji nie jest właściwa, sprzeczna z oczekiwaniami i/lub nieefektywna wiąże się ze stawianiem granic, kształtowaniem trwałego system wartości, adekwatnego poziomu samooceny oraz umiejętności podejmowania trafnych decyzji. Niedopuszczalne są wszelkie formy dyscyplinowania mające na celu upokorzenie, poniżenie oparte na wykorzystywaniu przewagi:

 

-       fizycznej (agresja, stosowanie kar fizycznych, środków przymusu bezpośredniego, krępowanie, izolowanie, uniemożliwianie realizacji podstawowych potrzeb fizjologicznych itp.; prace fizyczne nieadekwatne do możliwości, dopuszczanie się zachowań o charakterze seksualnym),

 

-       psychicznej (groźby, naruszanie poczucia własnej wartości, lekceważenie potrzeb psychicznych np. bezpieczeństwa, przynależności, miłości, symulacje wzbudzające strach i obawy o życie własne i rodziny).

 

7.      Rodzice i opiekunowie prawni małoletnich mają prawo do wszelkich informacji na temat funkcjonowania dziecka na terenie FIREDP. Informacje na temat dziecka udzielane są jedynie jego rodzicom lub opiekunom prawnym.

 

Rozdział V

 

ZASADY I PROCEDURY PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SYTUACJI PODEJRZENIA KRZYWDZENIA

 

MAŁOLETNIEGO LUB POSIADANIA INFORMACJI O KRZYWDZENIU MAŁOLETNEGO

 

1.      Zakres zadań poszczególnych członków FIREDP w przypadku podejrzenia lub uzyskania informacji, że małoletni jest krzywdzony:

 

a) Przedstawiciel Zarządu FIREDP:

 

-       Przyjmuje zgłoszenie o krzywdzeniu lub podejrzeniu krzywdzenia małoletniego.

 

-      Bierze udział w rozmowie z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

 

-       W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia małoletniego zawiadamia policję.

 

-       W sytuacji gdy sprawcą przemocy jest osoba dorosła spoza rodziny zawiadamia policję.

 

-       W przypadku, gdy sprawcą przemocy jest nieletni a wcześniejsze metody postępowania okazały się nieskuteczne zawiadamia sąd.

 

b) Pracujący z małoletnimi:

 

-       Przyjmuje zgłoszenie o podejrzeniu przemocy w rodzinie członka drużyny, sporządza notatkę służbową (załącznik nr 2).

 

-       Powiadamia zarząd FIREDP.

-       W przypadku, gdy małoletni ma obrażenia przeprowadza go do miejsca udzielania pomocy.

 

-       Pozostaje w kontakcie z rodzicami małoletniego.

 

-       Dba o realizację treści z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki w bieżącej pracy z drużyną.

 

-       Dba o to, żeby rodzice znali obowiązujące w FIREDP standardy ochrony małoletnich, zachęca rodziców/opiekunów do angażowania się w działania na rzecz ochrony małoletnich.

 

c)      Pozostali członkowie FIREDP:

 

-       Reagują na objawy przemocy oraz niepokojące zachowania, których mogą być świadkami.

 

-       Zgłaszają obserwowane niepokojące sygnały pracującemu z małoletnimi.

 

2.      Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że małoletni jest ofiarą przemocy domowej:

 

-       Przyjęcie informacji o podejrzeniu krzywdzenia dziecka, sporządzenie notatki służbowej.

 

-       Pracujący z małoletnimi informuje o zdarzeniu zarząd FIREDP (jeśli wymaga tego sytuacja po zbadaniu sprawy).

 

-       Jeżeli stan dziecka wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia wzywa się pomoc medyczną (po wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub opiekunów prawnych).

-       zarząd FIREDP składa wniosek do odpowiedniej instytucji.

 

·        W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia się policję lub prokuraturę.

 

·        W przypadku zaniedbywania dziecka, poniżania, upokarzania, ośmieszania dziecka, wciągania dziecka w konflikt dorosłych, manipulowania nim powiadamia się sąd lub zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

3.      Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że małoletni jest ofiarą przemocy ze strony członka FIREDP:

 

-       Osoba podejrzewająca krzywdzenie małoletniego zgłasza problem zarządowi FIREDP.

-       Zarząd FIREDP informuje o zdarzeniu komisję rewizyjną FIREDP, która od tej pory uczestniczy we wszystkich czynnościach jako obserwator i z głosem doradczym.

 

Zarząd FIREDP podejmuje działania w celu zbadania sprawy: rozmowa z dzieckiem, rozmowa z członkiem FIREDP na temat podejrzenia krzywdzenia, rozmowa z innymi członkami FIREDP na temat zdarzenia, obserwacja itd.

 

-       Zarząd FIREDP powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

 

-       Zarząd FIREDP po potwierdzeniu informacji podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ogólnego, stosuje karę porządkową, powiadamia prokuraturę lub kieruje sprawę do odpowiedniej instytucji.

 

-      W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni małoletniego zarząd FIREDP mogą zaproponować zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej bezstronnej instytucji. Ze spotkania z rodzicami sporządza się notatkę.

W zależności od sytuacji zarząd FIREDP informuje rodziców i dziecko o poczynionych ustaleniach i możliwych formach pomocy.

 

4.      Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia małoletniego w FIREDP przez rodzica lub członka rodziny innego dziecka:

 

-       Osoba będąca świadkiem krzywdzenia małoletniego przez rodzica lub dorosłego członka rodziny innego dziecka zgłasza problem pracującemu z małoletnimi lub zarządowi FIREDP.

 

-       Zarząd FIREDP i pracujący z małoletnimi przeprowadzają rozmowę z wyżej wymienionymi osobami na temat zdarzenia, pouczają i podają możliwe sposoby rozwiązania sytuacji.

 

-       O zaistniałym fakcie krzywdzenia dziecka oraz o przeprowadzonej rozmowie zostają powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie tego dziecka.

 

-       Krzywdzonemu małoletniemu zostaje udzielone wsparcie.

 

-       W przypadku, gdy sytuacja powtórzy się, zarząd FIREDP powiadamia o tym fakcie policję.

 

5.      Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia małoletniego przez inne dzieci:

 

-       Bezpośrednia, natychmiastowa reakcja członków FIREDP na akty agresji i przemocy, przerwanie agresji lub przemocy.

 

-       Rozmowa pracującego z małoletnimi z ofiarą i sprawcą przemocy, nakłonienie sprawcy do zadośćuczynienia.

 

-       Jeżeli stan dziecka wskazuje na zagrożenie jego zdrowia lub życia członek FIREDP wzywa pomoc medyczną (po wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub opiekunów prawnych).

 

-       Jeżeli akty agresji i przemocy nie są incydentalne pracujący z małoletnimi lub zarząd FIREDP przeprowadzają rozmowę z krzywdzonym dzieckiem (gdzie, kiedy dochodzi do zdarzeń, jaka jest ich częstotliwość itd.), rozmawiają ze sprawcą/sprawcami oraz z ewentualnymi świadkami.

 

 

-       Dziecku będącemu ofiarą przemocy zapewnia się wsparcie psychiczne zgodnie

 

z  jego potrzebami.

 

-       Małoletniego będącego sprawcą przemocy obejmuje się stałą opieką i kontrolą.

 

-       Z małoletnimi, którzy byli świadkami przemocy (jeśli wymaga tego sytuacja) pracujący z małoletnimi omawia przebieg zdarzenia ukierunkowując rozmowę na to, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak reagować na krzywdzenie i komu zgłaszać, gdy dochodzi do takiego krzywdzenia.

 

-       W przypadku, gdy sprawca agresji/przemocy jest nieznany, pracujący z małoletnimi lub zarząd FIREDP po rozpoznaniu sprawy informuje rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego o możliwości zawiadomienia policji lub sam zawiadamia policję.

 

6.      Procedura postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy:

 

-       Każda osoba posiadająca wiedzę o zdarzeniu informuje o tym fakcie pracującego z małoletnimi lub zarząd FIREDP

 

-       Osoba, której zgłoszono zdarzenie zobowiązana jest:

 

·        wyjaśnić zdarzenie i ewentualnie ustalić sprawcę,

 

·        porozmawiać z poszkodowanym (zapewnić wsparcie psychiczne, poradę),

 

·        porozmawiać ze sprawcą, ustalić okoliczności zajścia, zobowiązać ucznia do zaprzestania takiego postępowania i usunięcia materiałów z sieci,

 

·        powiadomić opiekunów poszkodowanego o zdarzeniu,

 

·        powiadomić opiekunów sprawcy o zajściu, omówić z nimi zachowanie dziecka,

 

·        zaproponować pomoc psychologiczno-pedagogiczną (poszkodowany, sprawca), jeżeli jest taka potrzeba.

 

-       W przypadku, gdy sprawca nie stosuje się do ustaleń i jeśli małoletni jest nadal krzywdzony zarząd FIREDP podejmuje stosowne działania prawne.

 

-       W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest nieznany pracujący z małoletnimi lub zarząd FIREDP

 

po rozpoznaniu sprawy informuje rodziców/ opiekunów prawnych                            poszkodowanego

o możliwości zawiadomienia policji.

 

 

Rozdział VI

 

PROCEDURA SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA NA SZKODĘ

 

MAŁOLETNIEGO ORAZ ZAWIADOMIENIA SĄDU OPIEKUŃCZEGO

 

W przypadku uzyskania informacji, że małoletni, jest ofiarą przemocy w rodzinie, należy podjąć następujące kroki:

 

1.   Członek FIREDP, który dowiedział się o zaistniałej sytuacji,  powinien sporządzić notatkę służbową i przekazać uzyskaną informację pracującemu z małoletnimi lub zarządowi FIREDP.

 

2.   Przedstawiciel Zarządu FIREDP powinien przeprowadzić rozmowę z dzieckiem w celu potwierdzenia faktu krzywdzenia, poinformować go o tym, jakie działania jest zobowiązany podjąć i upewnić się, że dziecko będzie w dotychczasowym miejscu zamieszkania bezpieczne na czas prowadzonych działań. Następnie wzywa do FIREDP rodziców/opiekunów prawnych, przeprowadza z nimi rozmowę, informuje o zamiarze podjęcia określonych działań i przedstawia propozycję ustalenia planu bezpieczeństwa.

 

3.   Przedstawiciel Zarządu FIREDP informuje o obowiązkach szkoły zgłaszania do prokuratury oraz do sądu rodzinnego i nieletnich przemocy wobec małoletniego.

 

4.   Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub odmawiają podjęcia działań proponowanych przez FIREDP, Przedstawiciel Zarządu FIREDP niezwłocznie składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rodzinnego i nieletnich. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 

Rozdział VII

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA CZŁONKOM FIREDP, MAŁOLETNIM I ICH RODZICOM/OPIEKUNOM

 

STANDARDÓW DO ZAZNAJOMIENIA I STOSOWANIA

 

1.   Standardy ochrony małoletnich są udostępniane członkom FIREDP, małoletnim i ich opiekunom na żądanie.

 

2.   Standardy są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.firedp.pl/standardy-ochrony-małoletnich

 

3.   Każdy członek FIREDP ma obowiązek zapoznać się z standardami po przyjęciu w poczet członków FIREDP.

 

4.   Rodzice/opiekunowie małoletnich zapoznawani są standardami przed zapisaniem dziecka do FIREDP.

 

Rozdział VIII

 

WYMOGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNYCH RELACJI MIĘDZY MAŁOLETNIMI,

 

A W SZCZEGÓLNOŚCI ZACHOWAŃ NIEDOZWOLONYCH

 

1.     Naczelną zasadą relacji między małoletnimi jest postępowanie z szacunkiem, przy uwzględnianiu godności

 

i  potrzeb wszystkich małoletnich. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec innego małoletniego w jakiejkolwiek formie.

 

2.   Małoletnim nie wolno używać przemocy, znęcać się nad uczniami słabszymi, używać wulgarnego, obraźliwego języka.

 

3.   Małoletnim nie wolno wzajemnie się zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać. Nie wolno krzyczeć na innych.

 

4.   Dzieci powinny szanować prawo innych do prywatności.

 

5.   Małoletnim nie wolno używać wulgarnych słów, gestów i żartów, czynić obraźliwych uwag, nawiązywać w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywać wobec innych przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).

 

6.   Małoletnim nie wolno utrwalać wizerunku innych (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) w sytuacji, gdy nie wyrazili oni na to zgody i w sytuacjach, które mogą ich zawstydzić lub obrazić.

 

 

Rozdział IX

 

PROCEDURY OCHRONY DZIECI PRZED TREŚCIAMI SZKODLIWYMI W INTERNECIE

 

ORAZ UTRWALONYMI W INNEJ FORMIE

 

 

1.   Rozwiązania organizacyjne na poziomie FIREDP bazują na aktualnych standardach bezpieczeństwa.

 

2.   Istnieją zasady korzystania z Internetu przez małoletnich oraz procedura określająca działania, które należy podjąć w sytuacji znalezienia niebezpiecznych treści na podłączonych urządzeniach.

 

3.    W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem członka FIREDP ma on obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

4.   Pracujący z małoletnimi czuwa nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu podczas zajęć.

 

Rozdział X

 

ZASADY USTALANIA PLANU WSPARCIA MAŁOLETNIEGO PO UJAWNIENIU KRZYWDZENIA

 

1.   Rozpoznanie sygnałów wskazujących na krzywdzenie małoletniego.

 

-       Zdobycie wiedzy o krzywdzeniu dziecka.

 

-       Prezentowanie odpowiedzialnej postawy i gotowość do reagowania w sytuacji zagrożenia ich dobra.

 

2.   Sprawdzanie sygnałów poprzez zbieranie dodatkowych informacji.

 

-       W przypadku dostrzeżenia sygnałów przez FIREDP należy je zweryfikować, zbierając informacje pochodzące od innych członków FIREDP.

-       Pracujący z małoletnimi zwraca uwagę na ślady pobicia dziecka, niechęć dziecka do wykonywania niektórych czynności, oznaki bólu przy poruszaniu się itp.

 

-       W razie potrzeby nawiązuje się kontakt z pracownikami służb i instytucji zajmujących się dzieckiem i jego rodziną w celu sprawdzenia posiadanych informacji.

 

3.   Potwierdzenie sygnałów z innych źródeł.

4.   Po zebraniu i analizie informacji należy ocenić zagrożenia i możliwości wsparcia dla dziecka.

 

5.   Zaplanowanie i przeprowadzenie interwencji w przypadku potwierdzenia krzywdzenia dziecka. Procedury postępowania zostały opisane w rozdziale V.

 

6.   Działania prawne.

 

Działania prawne polegają na zgłoszeniu sprawy policji, prokuraturze sądowi lub zespołowi interdyscyplinarnemu w zależności od sytuacji opisanych w rozdziale VI.

 

7.   Zadania FIREDP w pomocy dziecku krzywdzonemu:

 

-       Zauważenie sygnałów krzywdzenia i zainicjowanie działań interwencyjnych we współpracy z innym służbami działającymi w lokalnym systemie pomocy.

 

-       Podjęcie współpracy z rodzicami w celu powstrzymania krzywdzenia dziecka i rozwiązywania jego problemów.

 

-      W uzasadnionych przypadkach podjęcie działań prawnych (zawiadomienie sądu rodzinnego, policji lub prokuratury).

 

Rozdział XI

 

MONITORING STOSOWANIA STANDARDÓW

 

1.      Osobą odpowiedzialną za monitorowanie realizacji standardów ochrony małoletnich jest zarząd FIREDP.

 

2.      Zarząd FIREDP odbiera zgłoszenia dotyczące problemów związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa dzieci; reaguje na te zgłoszenia, konsultuje w miarę potrzeb z innymi podmiotami; w uzasadnionych przypadkach może zgłaszać sprawy odpowiednim służbom (MOPS, GOPS, policja, sąd rodzinny, szkoła, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, prokuratura).

 

3.      Członkowie FIREDP, rodzice, uczniowie mogą proponować zmiany w standardach ochrony małoletnich oraz wskazywać na naruszenia ustalonych zapisów.

 

4.      Zarząd FIREDP wprowadza niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom szkoły nowe brzmienie standardów ochrony małoletnich.

 

Rozdział XI

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

Standardy ochrony małoletnich wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.


 

Załącznik nr 1

 

KARTA INTERWENCJI

 

1.      Imię i nazwisko dziecka

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2.      Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3.      Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia

 

……………………………………………………………… data …………………………………………..

 

4.      Opis podjętych działań.


 

Data


Działanie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Spotkania z opiekunami dziecka.


 

Data


Działanie


6.      Forma podjętej interwencji:

 

a)      Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

 

b)     Inny rodzaj interwencji

 

Jaki?..........................................................................................................................................................

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

 

 

7.      Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencje, data)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..

 

8.      Wyniki interwencji:

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

 

 

…………………………………………………………………

 

Przedstawiciel Zarządu FIREDP

 

 

 

 

 


Załącznik nr 2

 

 

 

 

Notatka ze zdarzenia

 

 

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………………………..

 

Data: ………………………………      Miejscowość: ………………………………………

 

Opis sytuacji, zdarzenia:

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

…………………………………………………………………

 

Podpis